Wkład własny

Uczestnik jest zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 3% kosztów programu kształcenia tj.1 802,00 zł (jeden tysiąc osiemset dwa złote) na rachunek bankowy:

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa
z dopiskiem: ARGO2_imie i nazwisko

Dane rachunku bankowego:

Bank Pekao 72 1240 5918 1111 0000 4912 8062

Termin wniesienia wkładu własnego upływa w dniu 8 marca 2019 r. Za datę wniesienia wkładu uważa się datę wpływu wpłaty na rachunek bankowy KSAP.

Brak wpłaty w podanym terminie skutkuje rozwiązaniem umowy z uczestnikiem i zaproszeniem do udziału w programie osoby z listy rezerwowej.