Rezultaty projektu

Projekt wzmacnia kompetencje niezbędne dla sprawnego zarządzania politykami publicznymi, wprowadza nowe standardy i lepsze zrozumienie roli menedżera-lidera, które będą upowszechniane w administracji.

Rezultaty projektu:

Projekt wzmacnia kompetencje ważne dla sprawnego zarządzania politykami publicznymi, wprowadza nowe standardy i lepsze zrozumienie roli menedżera-lidera.

Uczestnicy:

  • wyższy poziom kompetencji uczestników w zakresie objętym programem (ankieta ex-ante i ex-post),
  • umiejętność pracy metodą case’ów,
  • wymiana doświadczeń między uczestnikami, ich przełożonymi, kluczowymi interesariuszami administracji,
  • rozwój kompetencji językowych (projekt realizowany w języku angielskim ).

Instytucja wysyłająca:

  • zmiany lub modyfikacje stylów zarządzania na wyższym szczeblu w urzędach administracji,
  • wzmocnienie potencjału kierowniczego obu płci,
  • zwiększenie świadomości roli aspektów równościowych w zarządzaniu podległymi zadaniami.

Administracja:

  • rekomendacje w zakresie kształcenia wyższej kadry urzędników dla Szefa Służby Cywilnej,
  • poszerzona oferta szkoleniowa KSAP na rzecz administracji.