DODATKOWY NABÓR

Uprzejmie informujemy iż w dniach 25-30.01.2019 r. zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór do programu ARGO Top Public Executive, zagraniczne programy kształcenia dla kadry zarządzającej w administracji publicznej POWR.04.02.00-00-0004/18.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy będzie aktywny od dnia 25 stycznia do dnia 30 stycznia 2019 r. Termin złożenia wydrukowanego z systemu elektronicznego formularza, podpisanego  przez kandydata do projektu, jego przełożonego oraz dyrektora/kierownika urzędu, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami upływa w dniu 31.01.2019 r. Formularz zgłoszeniowy można złożyć w kancelarii KSAP do godz. 16:00 w dniu 31.01.2019 r. lub wysłać pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Osoby, które złożyły w wymaganym terminie tj. do 21.01.2019 r. formularze zgłoszeniowe będą mogły dokonywać zmian w swoich zgłoszeniach po przesłaniu na adres argo@ksap.gov.pl prośby o wznowienie edycji wysłanego ww. terminie zgłoszenia. W takiej sytuacji wymagane jest ponowne złożenie oryginału formularza zgłoszeniowego ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i podpisami.

 

Aby wypełnić formularz przejdź do sekcji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pytania? Zapraszamy do kontaktu drogą mailową: argo@ksap.gov.pl.

 

Z decyzji Dyrektora KSAP z dnia 24.01.2019 r.

§ 2

  1. Formularze zgłoszeniowe w wersji elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji do projektu poprzez stronę internetową projektu tj. www.argo.ksap.gov.pl, w okresie od dnia 25 stycznia 2019 r. do 30 stycznia 2019 r., do godziny 23:59.
  2. Za spełniające wymóg formalny zostaną uznane oryginały formularzy zgłoszeniowych wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, złożone w siedzibie KSAP lub wysłane pocztą nie później niż w dniu 31 stycznia 2019 r. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.
  3. Dodatkowy nabór prowadzony w dniach 25-31 stycznia 2019 r. uznaje się za ostateczny. Wszystkie formularze zgłoszeniowe, które zostaną wysłane po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 nie będę brane pod uwagę w procesie rekrutacji do projektu

§ 3

  1. Uznaje się za ważne i podlegające ocenie w procesie rekrutacji do projektu oryginały formularzy zgłoszeniowych z naboru przeprowadzonego w dniach od 3 grudnia 2018 r. do 21 stycznia 2019 r., które zostały wysłane pocztą w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. Decyduje data stempla pocztowego.
  2. Kandydaci, którzy przesłali formularze zgłoszeniowe w wersji elektronicznej do KSAP w naborze prowadzonym w dniach od 3 grudnia 2018 r. do 21 stycznia 2019 r., mogą dokonać zmian w wysłanych formularzach kierując prośbę o odblokowanie edycji formularza na adres argo@ksap.gov.pl, a po wprowadzeniu zmian przesłać ponownie skorygowany formularz zgłoszeniowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 i .2.
  3. W przypadku dokonania zmian w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym, w ramach procedury opisanej w § 3 ust. 2, wymagane jest ponowne złożenie oryginału formularza zgłoszeniowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w terminie określonym w § 2 ust. 2. W takiej sytuacji w procesie rekrutacji będzie brany pod uwagę wyłącznie formularz zgłoszeniowy złożony w trybie opisanym w § 2 ust. 2.