FAQ

Formularz zgłoszeniowy

1) W jaki sposób można wypełnić formularz?

Formularz będzie wymagać od użytkownika założenia konta i jego potwierdzenia przez kliknięcie w link aktywacyjny w emailu. Logowanie do formularza odbywać się będzie przez jednokrotne podanie loginu i hasła. Konieczność założenia konta przez użytkownika jest związana z zapewnieniem możliwości wypełniania sekcji formularza w etapach przez potwierdzonych użytkowników.

2) Czy formularz przewiduje możliwości wypełniania w kilku etapach? 

Formularz przewiduje możliwość wypełniania w etapach. Naciskając przycisk „Zachowaj formularz i dokończ później” użytkownik może zapisać wypełnione sekcje i ponownie do nich wrócić.

3) Czy formularz daje możliwości cofnięcia się do edycji sekcji, które już zostały wypełnione?

Formularz daje możliwości cofnięcia się do edycji sekcji, które już zostały wypełnione.
Funkcjonalność dostępna jest po naciśnięciu przycisku „Moje zgłoszenia”. Funkcjonalność dostępna jest do momentu wysłania formularza do KSAP przyciskiem „Wyślij formularz do KSAP i przejdź do wydruku wersji do podpisu”. Po wysłaniu formularza nie ma możliwości edycji danych wprowadzonych do formularza.

4) Czy formularz przewiduje możliwości  przeglądu i sprawdzenia formularza przed jego ostatecznym wysłaniem?

Formularz przewiduje możliwość przeglądu i sprawdzenia formularza przed jego ostatecznym wysłaniem. Funkcjonalność dostępna jest po naciśnięciu przycisku „Moje zgłoszenia”.

5) Czy formularz przed wysłaniem pokazuje, czy i które załączniki zostały dołączone?

Formularz przed wysłaniem pokazuje, czy i które załączniki zostały dołączone.
Funkcjonalność dostępna jest w Moje zgłoszenia > Część D. OŚWIADCZENIA KANDYDATA.
Dodatkowo użytkownik posiada możliwość usunięcia i dołączenia innych załączników w przypadku takiej potrzeby.

6) Czy na wydruku formularza także jest informacja, że zostały dołączone załączniki?

Informacja o dołączonych załącznikach zostanie wprowadzona do wydruku formularza.

7). Czy możliwe jest utworzenie równocześnie kilku formularzy i jak usunąć formularze  zdublowane?

W ramach jednego założonego konta można wypełnić klika formularzy. Do wypełnienia kolejnego formularza zgłoszenia służy przycisk „Wypełnij nowy formularz zgłoszeniowy do projektu ARGO Top Public Executive”.

W przypadku potrzeby dokonania zmian w wysłanym formularzu, pracownik KSAP posiada możliwość zmiany statusu formularza na status „w edycji”, co pozwoli na wprowadzenie poprawek do formularza, bez konieczności wypełniania od początku całego formularza zgłoszenia. Kontakt z pracownikiem KSAP pod adresem argo@ksap.gov.pl

Nie ma możliwości usunięcia zdublowanego formularza. Pracownik KSAP posiada możliwość zmiany statusu formularza na status „wniosek odrzucony”.

8) Co zrobić, jeśli na wydruku nie pojawią się wprowadzone treści w danej sekcji? Czy to oznacza, że te treści  się nie zapisały w formularzu on-line? Czy można je odzyskać?

W przypadku nie pojawienia się na wydruku wprowadzonych w formularzu treści w danej sekcji prosimy o zgłoszenie problemu na adres: argo@ksap.gov.pl. W najbliższym możliwym terminie po dokonaniu zgłoszenia, skontaktuje się z Państwem nasz pracownik i udzieli pomocy.

9) Czy można przygotować sobie treści do wklejenia w formacie WORD?

Tak, można przygotować odpowiedzi w edytorze Word lub bezpośrednio w notatniku. Przygotowany tekst dla formularza zgłoszenia przed przeklejeniem do formularza zgłoszenia zalecamy umieścić w notatniku w celu pozbycia się znaków niedrukowanych i usunąć wszelkie dostępy między akapitami i nadmiarowe znaki końca lini (Enter). Tak przygotowany tekst proszę przekleić z notatnika do pól formularza zgłoszenia.  

Znajomość języka obcego

1) W jaki sposób należy udokumentować znajomość języka obcego?

Udział w programie kształcenia wymaga znajomości języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2. Zajęcia i materiały szkoleniowe przygotowane są w większości w języku angielskim. W celu potwierdzenia poziomu znajomości języka angielskiego, umożliwiającej rozpoczęcie szkolenia, należy przedstawić certyfikat wydany przez instytucję uprawnioną do poświadczania poziomu znajomości języka, uznawaną w służbie cywilnej. W przypadku gdy kandydat nie posiada certyfikatu – KSAP dokona weryfikacji poziomu językowego kandydata na podstawie testu poziomującego online oraz rozmowy z lektorem KSAP, który sprawdzi, czy aktualny poziom kompetencji językowych umożliwia efektywny udział w programie kształcenia.

Weryfikacja poziomu kompetencji językowych odbędzie się po upływie składania zgłoszeń do projektu – patrz terminarz rekrutacji, po indywidualnym uzgodnieniu dnia i godziny z kandydatem.  

Zaliczenie programu kształcenia

1) W jaki sposób uczestnik uzyska zaliczenie programu kształcenia?

Do zaliczenia programu wymagana jest:

  1. obecność na minimum 80 % zajęciach liczonych osobno dla:
  2. KSAP – 11 bloków (80%). Liczba bloków półdniowych przygotowanych przez KSAP: 14 (100%)
  3. IESE – 21 bloków (80%). Liczba bloków półdniowych przygotowanych przez IESE: 26 (100%)
  4. przygotowanie indywidualnego raportu z udziału w projekcie – szczegółowe informacje w sekcji ewaluacja.

Program nie przewiduje egzaminów i zaliczeń w formie testów.

Dyplom programu

1) Jaki dyplom otrzymają uczestnicy po ukończeniu programu kształcenia?

Uczestnicy otrzymają  wspólny dyplom ukończenia programu kształcenia ARGO Top Public Executive wydany przez KSAP i IESE.

2) Czy dyplom uzyskany po ukończeniu programu kształcenia w ramach projektu ARGO Top Public Executive jest równoważny ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych ?

Nie. Program kształcenia realizowany przez KSAP i IESE w ramach projektu ARGO TPE nie ma statusu studiów podyplomowych, a do dyplomu ukończenia programu nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu. KSAP nie jest uczelnią wyższą, instytutem naukowym PAN ani instytutem badawczym. Programy realizowane przez KSAP należy traktować jako wyspecjalizowane kursy/szkolenia doskonalące dla urzędników administracji publicznej.

Trwałość programu

1) W jaki sposób uczestnicy mogą zapewnić trwałość rezultatów projektu po jego zakończeniu?

Trwałość rezultatów przejawi się w działaniach, jakie Państwo podejmą w swoich obszarach, na swoich stanowiskach kierowniczych oraz w dzieleniu się wiedzą i dobrymi praktykami zarządczymi z podległymi pracownikami. Zachęcamy do pisania artykułów, referatów, prezentacji eksperckich, w których odniosą się Państwo do wartości dodanej, wyniesionej z programu kształcenia.

O trwałości rezultatów mogą także świadczyć  wprowadzone usprawnienia zarządcze. KSAP będzie pozostawać z Państwem w kontakcie i  poprosi o informację zwrotną na temat wykorzystania przez Państwa w praktyce, w codziennej pracy, wiedzy i umiejętności  nabytych w trakcie programu kształcenia.

Ponieważ projekt ma się przyczynić do podniesienia jakości zarządzania w administracji publicznej, zależy nam na tym, aby uczestnicy programu, po jego zakończeniu, nadal pracowali w  instytucjach administracji publicznej, przy czym mogą to być urzędy centralne, delegatury, jednostki podległe administracja samorządowa, etc.

Organizacyjne

1) W przypadku zgłoszenia osoby będącej kierownikiem jednostki podległej, kto powinien potwierdzić zgodę na udział w programie?

W przypadku zgłoszenia osoby pełniącej funkcję kierownika jednostki podległej, zgodę na udział w programie powinien podpisać minister właściwy nadzorujący tę jednostkę.

2) W jaki sposób sprawdzić, co dalej dzieje się z  moją aplikacją?

Wniosek ma nadawane statusy, w zależności od etapu jego przygotowania i oceny: „w edycji” „formularz wysłany do KSAP”, „formularz w KSAP”, „wniosek przyjęty”, „wniosek odrzucony”. Po zalogowaniu się na konto użytkownika można zobaczyć, jaki status ma aktualnie wniosek