Kryteria formalne:

 1. wniosek złożony został w terminie,
 2. wniosek złożony został wypełniony w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej (wskazane sekcje)
 3. do wniosku dołączone jest CV i list motywacyjny kandydata (CV w wersji polskiej i angielskiej w formacie Europass),
 4. do wniosku dołączona jest kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 5. do wniosku dołączone jest potwierdzenie o zatrudnieniu w administracji publicznej na stanowisku kierowniczym lub koordynującym zespołem (w formularzu zgłoszeniowym pozycja E)
 6. do wniosku dołączona jest zgoda dyrektora/kierownika urzędu na udział kandydata w szkoleniu (j.w.),
 7. do wniosku dołączone jest oświadczenie przełożonego, że kandydat zajmuje obecnie stanowisko wymagające dalszego rozwoju kompetencji założonych w projekcie (j.w.)
 8. do wniosku dołączone jest zobowiązanie kandydata do przedstawienia raportu po zakończeniu udziału w szkoleniu, w którym przedstawi wnioski z udziału w programie oraz plan wykorzystania nabytej wiedzy i kompetencji w urzędzie, w którym pracuje i/lub poza nim.

Kryteria dostępu:

 1. kandydat posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne (kopia dyplomu),
 2. kandydat  posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym przynajmniej 2-letnie na stanowisku kierowniczym lub koordynującym (CV),
 3. kandydat  jest zatrudniony w urzędzie administracji publicznej na stanowisku kierowniczym lub koordynującym (CV i potwierdzenie pod wnioskiem przez przełożonego)
 4. kandydat  posiada znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, co jest udokumentowane certyfikatem lub zweryfikowane przez KSAP na etapie rekrutacji,
 5. kandydat posiada zgodę kierownika/ dyrektora generalnego urzędu na udział w programie kształcenia, (podpis pod zgłoszeniem)
 6. kandydat  zobowiąże się do przedstawienia raportu po zakończeniu udziału w programie kształcenia, w którym przedstawi wnioski z udziału w programie oraz plan wykorzystania nabytej wiedzy i kompetencji w urzędzie, w którym pracuje i/lub poza nim (oświadczenie w zgłoszeniu).

Kryteria merytoryczne:

 1. kandydat uzasadnił adekwatność swoich potrzeb do udziału w projekcie (informacje w zgłoszeniu),
 2. kandydat posiada kompetencje wyjściowe na poziomie umożliwiającym udział w projekcie, wynikające z dotychczasowego doświadczenia zawodowego (informacje w zgłoszeniu), w tym kompetencje: przywódcze, komunikacyjne, zarządcze,
 3. kandydat zajmuje obecnie stanowisko wymagające dalszego rozwoju kompetencji założonych w projekcie (oświadczenie przełożonego w zgłoszeniu zawiera: nazwę stanowiska pracy, zakres obowiązków oraz wskazania przełożonego dotyczące pożądanych dróg rozwoju zawodowego kandydata do programu),
 4. kandydat przedstawił w przekonujący sposób swoje motywacje do podnoszenia kompetencji założonych w projekcie i wykorzystania w dalszej pracy zawodowej nabytej wiedzy i umiejętności (list motywacyjny i CV),
 5. kandydat wykazał się umiejętnością analitycznego myślenia i podejmowania decyzji., zadanie symulacyjne – case w formularzu zgłoszeniowym
 6. kandydat wykazał się umiejętnością twórczego rozwiązywania problemów i motywowania zespołu, (list motywacyjny i CV, informacja w zgłoszeniu).